Notices

प्रा.स.प्र.ब.ह पदमा बढुवा सिफारिस सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा(संचार तथा ईन्जिनियरिङ्ग तर्फ)

16th July, 2018
READ MORE
मौजुदा सूचि प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा

16th July, 2018
READ MORE
बढुवा सिफारिस सूचना प्रकाशित । (सप्रबह)

15th July, 2018
READ MORE
खरिद कारबाही रद्द गरीएको सूचना (नेपाल ए.पी.एफ.अस्पताल, बलम्बु, काठमाण्डौं)

13th July, 2018
READ MORE
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना नं.१ (औषधी तथा औषधीजन्य सामाग्रीहरु)

09th July, 2018
READ MORE
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना नं.१ (औषधी तथा औषधीजन्य सामाग्रीहरु) सच्याईएको सूचना

09th July, 2018
READ MORE
सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा

06th July, 2018
READ MORE
सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा

06th July, 2018
READ MORE
सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा तथा पदस्थापन।

05th July, 2018
READ MORE
राजपत्राङ्कित, राजपत्रअनङ्कित सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुको मुल्याङ्कन फारम

04th July, 2018
READ MORE
प्रा.स.प्र.नि. र प्रा.स.प्र.ना.नि. पदको लिखित परीक्षको परीक्षा तालिका प्रकाशन

04th July, 2018
READ MORE
सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना नं. ५-२०७४/०७५

04th July, 2018
READ MORE
प्रा.स.प्र.नि. र प्रा.स.प्र.ना.नि. पदको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षको नतिजा प्रकाशन

04th July, 2018
READ MORE
Enlistment को सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा

03rd July, 2018
READ MORE
बढुवा सिफारिस सूचना प्रकाशित । (प्रा.स.प्र.उ.)

03rd July, 2018
READ MORE
मौजुदा सूचीमा दर्ताको निवेदन ढाँचा।

01st July, 2018
READ MORE
प्रासप्रनि र प्रासप्रनानि पदको शारीरिक सहिष्णुता परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको

29th June, 2018
READ MORE
प्रासप्रनि र प्रासप्रनानि पदको बिस्तृत स्वास्थ्य परिक्षण र लिखित परीक्षाको मिति/समय प्रकाशन

29th June, 2018
READ MORE
आ.व. २०७५/०७६ को मौजुदा सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

27th June, 2018
READ MORE
प्राविधिक स.प्र.स.ह. पदमा बढुवा सिफारीस सम्बन्धी सूचना (प्राविधिक समुह, संचार तथा ईन्जिनियरिङ्ग)

21st June, 2018
READ MORE
< previous12Last >>

Recruitment Result/ Notice

RECENT NOTICE ...more

2018-07-16
प्रा.स.प्र.ब.ह पदमा बढुवा सिफारिस सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा(संचार तथा ईन्जिनियरिङ्ग तर्फ)
2018-07-16
मौजुदा सूचि प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा
2018-07-15
बढुवा सिफारिस सूचना प्रकाशित । (सप्रबह)
2018-07-13
खरिद कारबाही रद्द गरीएको सूचना (नेपाल ए.पी.एफ.अस्पताल, बलम्बु, काठमाण्डौं)
2018-07-09
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना नं.१ (औषधी तथा औषधीजन्य सामाग्रीहरु) सच्याईएको सूचना
2018-07-09
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना नं.१ (औषधी तथा औषधीजन्य सामाग्रीहरु)
2018-07-06
सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा
2018-07-06
सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा
2018-07-05
सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा तथा पदस्थापन।
2018-07-04
राजपत्राङ्कित, राजपत्रअनङ्कित सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुको मुल्याङ्कन फारम
2018-07-03 - 2018-08-29
UN Vacancy for Police Planning Adviser, P-4 (United Nations Office in Africa Union)