सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन ।

Recruitment Result/ Notice