सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षकहरूको सरुवा ।

Recruitment Result/ Notice