आ.ब. २०७४/०७५ मा खरिद गरिने पोशाकहरुको Specification