राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना नं. ०६/०७३-०७४ (स.प्र.बल कल्याणकारी सेवा केन्द्र)