स.प्र.उ. पदबाट स.प्र.ब.उ. पदको बढुवा सिफारिस सूचना प्रकाशित गरिएको।