सशस्त्र प्रहरी निरिक्षक पदको गुणमापक परिक्षाको मिति,समय र स्थान प्रकाशित गरिएको सुचना