राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना(नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल)