सशस्त्र प्रहरी निरिक्षक पदको गुणमापक परिक्षाको मिति प्रकाशन गरिएको सुचना